//
you're reading...
รับทำบีโอไอ

งานหลัก IMPORT/BOI ขั้นตอนการดำเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ

บีโอไอเื้อื้อประโยชน์การใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้า
1.วัตถุดิบ    นำเข้าปกตินี่ โดนภาษีบานเลยล่ะ
2.เครื่องจักร  ยิ่งแพงยิ่งลดเยอะนะ
สำหรับ ธุรกิจที่คระกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การส่งเสริม ก็จะสามารถนำเข้าโดยยกเว้นภาษีอากรขาเข้า เรียกว่า การนำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI  บริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ดูแลสิทธิประโยชน์ที่ BOI  ให้การส่งเสริม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  และต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการนำเข้า ง่าย ๆ  Import หรือการเดินพิธีการนำเข้า หมายถึง การที่ผู้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือตัวแทนออกของ (Shipping Forwarder)
–   ยื่นเรื่องต่อกรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้าของประเทศไทย เพื่อขอนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ขั้นตอนในส่วนนี้เรียกว่าการเดินพิธีการศุลกากร ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการยื่นจะต้องระบุว่าต้องเสียภาษีอากรนำเข้าหรือไม่จำนวนเท่าไหร่ และภาษีอากรนำเข้านี้เองจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ BOI ซึ่งจะขอกล่าวในส่วนท้าย
–  หลังจากที่จนท.รับเรื่้องแล้วจะตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่พร้อมทั้งระบุว่าสินค้าของคุณจะต้องถูกสุ่มตรวจโดยเปรียบเทียบว่าส่วนหนึ่งของสินค้าในเอกสารที่ยื่นและของจริงตรงกันหรือไม่
– แ่ต่เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่ถูกขนส่งมาทางเรือหรือเครื่องบินจะยังอยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัทเดินเรือหรือสายการบิน ดังนั้นเจ้าของสินค้าต้องนำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (Bill of Lading, Air Way Bill) ไปยื่นต่อบริษัทเหล่านั้นเพื่อขอรับสินค้่าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
– กรณีที่ต้องตรวจสอบสินค้า (ตรวจปล่อย) หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าจนเป็นที่พึงพอใจแล้วก็จะบันทึกผลการตรวจและปล่อยสินค้าออกจากท่าเรือหรือสนามบิน

บริษัทส่วนใหญ่จะใช้บริการตัวแทนออกของในการเดินพิธีการนำเข้า ซึ่งหน้าที่ในส่วนงาน Import จะไ้ด้แก่
– เตรียมเอกสารให้กับตัวแทนออกของและประสานงาน (ยืนยันกำหนดการสินค้าเข้าบริษัท เป็นต้น)
– ยืนยันภาษีอากรนำเข้าและจัดเตรียมเช็คหรือเงินสดให้กับตัวแทนออกของ
– ติดตามการนำส่งสินค้าที่บริษัท

ฺคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งสิ่ทธิประโยชน์ดังกล่าวจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ด้าน  แต่ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าโดยตรงจะมี 2 ด้าน
1. การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าวัตถุดิบ,
2. การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าเครื่องจักร
สิทธิดังกล่าวจะได้รับตั้งแต่ตอนยื่นขอรับการส่ิงเสริมการลงทุนในครั้งแรกและให้สิทธิ์เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ก่อนหมดอายุจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอขยายเวลารับสิทธิประโยชน์
หลังจากนั้้นจะต้องขออนุญาตใช้ิสิทธิทางด้านภาษีอากรนำเข้าเป็นครั้งคราวไป กล่าวคือต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนที่จะยื่นเรื่องเพื่อเดินพิธีการนำเข้า
1. เตรียมเอกสารเพื่อที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ต่อ BOI ปัจจุบันเข้าใจว่าสามารถยื่นเอกสารเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. รับเอกสารอนุมัติการใช้สิทธิ์และนำส่งให้กับตัวเทนเืพื่อนำไปใช้ในการเดินพิธีการนำเข้าต่อไป

Advertisements

About นักบัญชี

http://srirachaaccounting.wordpress.com/

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

Archives

%d bloggers like this: