//
you're reading...
ชลบุรี, รับทำบีโอไอ

สิทธิประโยชน์ BOI in Thailand

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

 • ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร (มาตรา 28/29)
 • ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น (มาตรา 30)
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล (มาตรา 31 และ 34)
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 (มาตรา 35 (1) )
 • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า (มาตรา 35 (2) )
 • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (มาตรา 35 (3) )
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36)สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
 • อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
 • อนุญาตให้นำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
 • อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
 • อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 37)

หลักประกัน

 • รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ (มาตรา 43)
 • รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขัน (มาตรา 44)
 • รัฐจะไม่ผูกขาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับผู้ที่ได้รับการส่งเสริม (มาตรา 45)
 • รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม (มาตรา 46)
 • รัฐจะอนุญาตให้ส่งออกเสมอไป (มาตรา 47)
 • รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ นำผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ได้รับการส่งเสริมเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรขา เข้า (มาตรา 48)

การคุ้มครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม)

 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษขา เข้าสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ผลิตได้ในประเทศแต่ไม่เกินร้อย ละ 50 ของราคารวมค่าประกันภัย และค่าขนส่ง โดยใช้บังคับไม่เกินคราวละ 1 ปี (มาตรา 49)
 • ในกรณีที่เห็นว่ามาตรา 49 ไม่เพียงพอสำหรับการให้ความคุ้มครอง อาจเพิ่มมาตรการ ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ผลิตได้ในประเทศ (มาตรา 50)
 • ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งช่วยเหลือ หากผู้ได้รับการส่งเสริมประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการ (มาตรา 51)
 • ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งแก้ไขกรณีที่โครงสร้าง อัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 52)

ปัญหาของนักลงทุนส่วนมากคือ  ปัญหาการติดต่อสื่อสาร ในขั้นตอนของการทำงาน ที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ  อันได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of Invesment),  กรมศุลกากร, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสรรพากร  สำนักงานบัญชีเอทีชลบุรี มีบุคคลากร support ด้าน Boi จึงลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้แก่นักลงทุนโดยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้เลยที่ เบอร์ 081-5888-365  สำนักงานบัญชีของเราได้รับควาวางไว้ใจจากลูกค้า สิงคโปร์ มาเลเซีย ใต้หวัน จึงมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำให้งานสำเร็นไปด้วยดี อย่างรวดเร็ว…

ทางสำนักงานบัญชีเอทีชลบุรีมีความภูมิใจที่จะชักชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุน ในประเทศไทย หรือ นักลงทุนไทยส่งออก เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเรา จึงขอเชิญชวนมาปรึกษาหารือได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใด ๆ เมื่อท่านตกลงจะทำแล้ว จึงจะมีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน – BOI

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  หรือลดหย่อน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎเกณฑ์ของบีโอไอ
มีขั้นตอนหลัก  ๆ คือ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน  การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร และการต่ออายุประจำปี การขออนุมัติสต๊อคสูงสุดรวมถึงบัญชีรายการวัตถุดิบ และ สูตรการผลิต(อันนี้เป็นความลับอาจเปิดเผยคร่าว ๆ ไม่ทั้งหมด เพราะเช่นสูตรทำซอร์สนี่แพงมาก) และการต่ออายุประจำปี การขออนุมัติเปิดดำเนินการ  การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้สำหรับคนต่างด้าวและผู้เชี่ยว ชาญในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและช่างเทคนิค (Applying Work Permits)และรวมถึงการจดทะเบียนธุรกิจ

Advertisements

About นักบัญชี

http://srirachaaccounting.wordpress.com/

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

Archives

%d bloggers like this: